Privacyreglement van de praktijk

Jouw persoonsgegevens en jouw privacy bij verloskundigenpraktijk Natuurlijk bij Jeanny

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over jouw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Informatie over Verloskundigepraktijk Natuurlijk bij Jeanny
Verloskundigenpraktijk Natuurlijk bij Jeanny is gevestigd te Simpelveld en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 57669422 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacystatement is Verloskundigepraktijk Natuurlijk bij Jeanny bereikbaar op telefoonnummer 06-43914010. Ook kun je contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@natuurlijkbijjeanny.nl.

In mijn verloskundigenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om je medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor jouw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de verloskundigenpraktijk
Verloskundigenpraktijk Natuurlijk bij Jeanny is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
voor zorgverlening;
voor doelmatig beheer en beleid;
voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van je verwerkt worden. Dit kan gebeuren door jouw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
Alle medewerkers binnen Verloskundigenpraktijk Natuurlijk bij Jeanny hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens.
Jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jezelf of van jouw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Jouw rechten als betrokkene

Je hebt de volgende rechten:

Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van je verwerkt worden.
Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van jouw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan jouw dossier.
Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit kenbaar maken door contact op te nemen met Verloskundigenpraktijk Natuurlijk bij Jeanny. Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of jouw curator of mentor). Los van bovenstaande rechten, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toelichting
De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de cliënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Bewaartermijn medische gegevens
Je moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. De door jou ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Verloskundigenpraktijk Natuurlijk bij Jeanny is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien je er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan is dit ook mogelijk.

Verstrekking van je persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Verloskundigenpraktijk Natuurlijk bij Jeanny hebben de verplichting vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van je persoonsgegevens je uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor je gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk, mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Uitwisseling gegevens
Verloskundigenpraktijk Natuurlijk bij Jeanny wisselt, nadat je hiervoor gericht toestemming hebt gegeven, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de overige zorgverleners zoals gynaecoloog, kinderarts, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. Ben je bij de gynaecoloog geweest, dan deelt deze op zijn of haar beurt een terugkoppeling met de verloskundigenpraktijk. Zo weet de verloskundige precies wat de bevindingen en het behandelplan van de gynaecoloog zijn geweest. Ook kunnen er medicatie-gegevens gedeeld worden met je apotheek en je behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de verloskundige aan je heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als verloskundigenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van jouw dossier
Als je een nieuwe verloskundige kiest, is het belangrijk dat jouw nieuwe verloskundige op de hoogte is van je medische geschiedenis. Je medische geschiedenis staat in je patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat je oude verloskundige het dossier overdraagt aan de nieuwe verloskundige. De oude verloskundige doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand nadat je oude verloskundige dit verzoek heeft gedaan. Hiervoor teken je een toestemmingsformulier.

Vraag of klacht

Heb je een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met je medische gegevens? Dan gaan we hier graag over met je in gesprek. Neem in dat geval contact op via info@natuurlijkbijjeanny.nl of bel 06-43914010.

Privacyreglement van de website

Privacy- en cookieverklaring
Verloskundigenpraktijk Natuurlijk bij Jeanny hecht groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website. Om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.

Informeren – Wij willen je zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
Verzameling beperken – Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door jouw gevraagde diensten.
Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na jouw uitdrukkelijke toestemming nieuwsbrieven.
Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
Recht van inzage en correctie – Wij respecteren jouw recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en jouw recht op privacy respecteren en beschermen.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen:

NAW-gegevens
E-mailadres
Telefoonnummer
Gegevens betreffende jouw gezondheid
De naam van jouw zorgverzekeraar
De naam van jouw andere zorgverleners
IP-adres

Per formulier wordt op de website aangegeven welke gegevens wij verzamelen.

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

Het bijhouden van jouw medisch dossier;
Het inplannen van een afspraak;
Het versturen van een nieuwsbrief;
Het verbeteren van onze dienstverlening.

Verstrekking aan derden
Jouw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijn
Jouw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

Google
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Lees je de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van permanente cookies kunnen wij je herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Inzage, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. De huidige versie van deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 22 mei 2018.

Contact
Verloskundigenpraktijk Natuurlijk bij Jeanny
Wijnstraat 25
6369GJ Simpelveld

info@natuurlijkbijjeanny.nl
06-43914010

12 juli 2019